PEOPLE

Faculty

Graduate Students

 • Koichiro SUGIHARA (M2)
 • Yosuke TANAKA (M2)
 • Takuro NAKAGAWA (M2)
 • Takumu HIROOKA (M2)
 • Tomoyuki SUEDA (M1)

Undergraduate Students

 • Naokazu ARIOKA (B4)
 • Yuki KAWASHIMA (B4)
 • Takeru Kurokawa (B4)
 • Hikaru Suzuki (B4)
 • Kenta Tohikura (B4)
 • Kazuma Fukumoto (B4)
 • Hikaru Yao (B4)